Regulamin

Regulamin sklepu internetowego aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku
1. Sklep internetowy- sklepznadrukami.pl prowadzony jest przez WiM Waldemar Hadel w Lubaczowie, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dane tele. i adresowe firmy WiM  37-600 Lubaczów, ul. Żeromskiego 8, NIP 7931179878,  tel./fax 16 733 49 33, kom 606 820 697 mail: biuro@wimspj.com.pl strona internetowa www.wimspj.com.pl
3. Sklep internetowy –sklepznadrukami.pl, zwany dalej sklep,  prowadzi sprzedaż towarów i usług zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez www.sklepznadrukami.pl oraz e-mailowo na adres biuro@wimspj.com.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem. Tylko po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sklep-sprzedawcę, przy czym: w przypadku złożonego zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez sprzedawcę. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy sklepu : od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura – na wyraźne życzenie klienta. Podana w zamówieniu cena, jaka klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy..
6. Koszt dostawy i czas realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej POCZTEX – opłata za wysyłkę to 22,00 zł dla paczek do 3 kg płatne przelewem, 25,00 za pobraniem dla paczek do 3 kg i wartości nie przekraczającej 300 zł,  26,00 zł płatne przelewem dla paczek do 15 kg i 30 zł dla paczek do 30 kg, list polecony to 9,00 zł dla płatności przelewowej. Zamówienia składane w sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 2-7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (usługi) skompletowanie towaru + czas dostawy od 24 godzin w przypadku Polski.
7. W ramach funkcjonowania sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki. PRZEDPŁATA Przelewem na rachunek bankowy BS Lubaczów 20 9101 0003 2001 0002 0806 0001
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikające z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał klienta, Towar został wydany klientowi w stanie niezupełnym. Wada prawna towaru zachodzi wówczas gdy towar stanowi własność osoby trzeciej. Jeśli towar ma wadę klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo, odstąpienia od umowy. Klient ma prawo żądać od sprzedawcy wymiany towaru na nowy wolny od wad. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot płatności w terminie 14 dni licząc od dnia zwrotu wadliwego towaru.
9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru(tj. od dnia odebrania towaru przez klienta) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru należy składać na adres firmy WiM Waldemar Hadel 37-600 Lubaczów, ul. Żeromskiego 8. Klient ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach;
- świadczenia usług rozpoczętych za zgodą klienta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 9
- świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
11. Sklep nie gromadzi danych osobowych. Dane podane do wysyłki i podczas korespondencji są wykorzystywane jednorazowo w celu realizacji usługi i wystawienia faktury. Po realizacji usługi wszystkie dane klienta są usuwane z bazy komputerowej sklepu. Przechowanie danych może nastąpić wyłącznie na żądanie klienta chcącego realizować więcej zleceń.
12. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki.
13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta- klienta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

O odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

 

podpis Konsumenta

1 Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

Źródło: www.konsument.um.warszawa.pl